Izvješće Državnog odvjetništva Republike Hrvatske o radu državnih odvjetništava u 2019. godini

05.05.2020.
Ustavom Republike Hrvatske, odredbom članka 121.a, državno odvjetništvo je definirano kao samostalno i neovisno pravosudno tijelo koje je ovlašteno i dužno progoniti počinitelje kaznenih i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovinskih interesa Republike Hrvatske i podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i prava. Ustanovljavanje, ustrojstvo, djelokrug te nadležnost državnog odvjetništva uređuju se zakonom. Hrvatski sabor je 2018. godine donio novi Zakon o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 67/2018 – u daljnjem tekstu ZDO) koji je stupio na snagu 1. rujna 2018. (5. svibanj 2020.)

Odredbom članka 72. ZDO propisano je da Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske podnosi Hrvatskom saboru izvješće o radu na kaznenim i prekršajnim predmetima, o predmetima u vezi sa zaštitom imovinskih interesa Republike Hrvatske, o predmetima u vezi sa zaštitom Ustava Republike Hrvatske i zakona, o organizaciji, materijalnim i financijskim uvjetima za rad državnog odvjetništva te stanju i opterećenosti ljudskih potencijala državnog odvjetništva. U godišnjem izvješću navode se pokazatelji učinkovitosti i kvalitete rada državnog odvjetništva za kazneni odjel i građansko-upravni odjel na razini cijelog sustava te posebno na razini Državnog odvjetništva Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu DORH), županijskih državnih odvjetništava, općinskih državnih odvjetništava i posebnih državnih odvjetništava, kao i pokazatelji rada za svako pojedino državno odvjetništvo.

Podaci koji se prikazuju u ovom izvješću o radu državnih odvjetništava sukladno važećem ZDO bitno se razlikuju od podataka koji su se prikazivali prema ranije važećem Zakonu o državnom odvjetništvu (Urednički pročišćeni tekst, Narodne novine broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15 i 82/15).

Zbog toga je bilo potrebno promijeniti način statističkog praćenja rada na predmetima što je dovelo do razlika i nedosljednosti u prikazu podataka. Prikaz rada na predmetima i pokazatelji učinkovitosti i kvalitete rada koji se prikazuju u ovom izvješću temelje se na podacima informacijskog sustava državnog odvjetništva Case Tracking System (CTS). Potrebno je istaknuti da je CTS stavljen u produkciju u svim državnim odvjetništvima krajem 2015. godine, tako da se u ovom prvom izvješću sukladno ZDO mogu prikazati usporedni podaci samo za 4 godine (2016. - 2019.), a ne za 5 godina kako je propisano ZDO.

Hrvatski sabor je donio Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništva koji je stupio na snagu 1. siječnja 2019. kojim su ustrojena tri nova općinska državna odvjetništva u Metkoviću, Pazinu i Puli. Ustrojavanjem novih općinskih državnih odvjetništava došlo je do promjene u teritorijalnoj nadležnosti zbog čega je bilo nužno izvršiti prijenos predmeta na druga, odnosno nova državna odvjetništva. Prilikom prijenosa predmeta u drugo državno odvjeništvo predmeti su dobivali novi broj zbog čega je u I. dijelu izvješća prikazani broj predmeta veći i nije realan prikaz novih predmeta. Zbog toga se kod prikaza rezultata rada u II. dijelu izvješća nisu prikazivali preneseni predmeti već predmeti  u kojima su državna odvjetništva donosila meritorne odluke.

Novi način statističkog praćenja rada dobio je svoj odraz i kroz odredbe Poslovnika državnog odvjetništva i na način da su kreirane nove vrste kaznenih predmeta. Radi lakšeg i jednostavnijeg prijenosa postojećih i u ovom Izvješću prikazanih predmeta Glavni državni odvjetnik je donio uputu o unosu svih predmeta u kojima nije donesena državnoodvjetnička odluka ili rad na predmetu nije dovršen a koji nisu bili upisani u CTS da se do kraja 2019. godine unesu u CTS. Ovo je, također jedan od razloga zbog čega je broj predmeta u radu državnog odvjetništva povećan i u određenoj mjeri nekonzistentan podacima iz 2018. godine.

Ovo izvješće objedinjuje statističke podatke i omogućit će svim zainteresiranima uvid u rad državnih odvjetništava u Republici Hrvatskoj, u obujam njihovog rada, ukupno te po vrstama predmeta, na svim razinama - općinskoj, županijskoj i državnoj. Statistički pregled sadrži opće podatke o državnim odvjetništvima, brojno stanje zaposlenih kako dužnosnika tako i službenika i namještenika, podatke o kretanju broja primljenih i riješenih predmeta.

U ovom izvješću se po prvi put prikazuje rad i kvaliteta rada državnih odvjetništava kroz kretanje indikatora učinkovitosti i kvalitete koje primjenjuje Komisija za učinkovitost pravosuđa Vijeća Europe, a na temelju kojih indikatora se, također, prati i rad i učinkovitost sudova.

Osim navedenih podataka, ovo izvješće prikazuje i rezultate rada državnog odvjetništva kroz prikaz donesenih odluka, ali i odluka sudova u predmetima u kojima postupa odnosno zastupa državno odvjetništvo te izvješće o radu po posebnim tematskim područjima i aktualnoj problematici (kaznena djela ratnog zločina, kaznena djela počinjena iz mržnje i govor mržnje, kaznene djela organiziranog kriminaliteta i korupcije, međunarodne arbitraže, pravna mišljenja i dr.) za koje je ocijenjeno da su od osobitog značenja za Republiku Hrvatsku.

Ispravak Izvješća, samo u dijelu na koji se ispravak odnosi, objavljen je 15. svibnja 2020. te dostavljen Hrvatskom saboru, s obzirom da je Hrvatskom saboru, sukladno zakonskim odredbama, dostavljeno cijelo Izvješće.

Izvješće je objavljeno u prilogu.

Ispravak Izvješća objavljen je u prilogu.

Dokumenti