Ustav, zakoni i drugi propisi

Ustav Republike Hrvatske

Ustav Republike Hrvatske  u članku 125. određuje o državnom odvjetništvu sljedeće:

Državno odvjetništvo je samostalno i neovisno pravosudno tijelo ovlašteno i dužno postupati protiv počinitelja kaznenih i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i prava.

Ustav Republike Hrvatske te njegove izmjene i dopune dostupne su na internetskoj stranici Ustavnog suda Republike Hrvatske.  

Zakon o državnom odvjetništvu, Narodne novine broj 67/2018, stupio je na snagu 1. rujna 2018.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu,
Narodne novine 21/2022

Državno odvjetništvo samostalno je i neovisno pravosudno tijelo ovlašteno i dužno postupati protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava Republike Hrvatske i zakona.
Državno odvjetništvo obavlja svoje ovlasti na osnovi Ustava Republike Hrvatske, međunarodnih ugovora koji su dio pravnog poretka Republike Hrvatske, pravne stečevine Europske unije, zakona i drugih izvora prava.

Državno odvjetništvo ustanovljava se kao jedinstveno pravosudno tijelo čiji se djelokrug, ovlasti i nadležnost utvrđuju zakonom.

Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske imenuje Hrvatski sabor na vrijeme od četiri godine, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, uz prethodno mišljenje nadležnog Odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora. 
Nakon isteka tog vremena, on može biti ponovno imenovan na istu dužnost, no nitko ne može biti imenovan na ovu dužnost više od dva puta (članak 23. Zakona o državnom odvjetništvu).

Županijskog državnog odvjetnika, uz prethodno mišljenje Kolegija Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, na prijedlog Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske imenuje Državnoodvjetničko vijeće na vrijeme od četiri godine (članak 69. Zakona o državnom odvjetništvu). 

Općinskog državnog odvjetnika, uz prethodno mišljenje kolegija županijskog državnog odvjetništva i županijskog državnog odvjetnika, na prijedlog Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske, imenuje Državnoodvjetničko vijeće iz reda državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, na vrijeme od četiri godine (članak 70. Zakona o državnom odvjetništvu).

Djelokrug i način rada Državnoodvjetničkog vijeća određen je zasebnim Zakonom o Državnoodvjetničkom vijeću koji je na snazi od 1. rujna 2018. godine (NN 67/2018, 126/2019 i 80/2022).

Državnoodvjetničko vijeće ima jedanaest članova. Vijeće čini sedam zamjenika državnih odvjetnika, dva zastupnika Hrvatskoga sabora, od kojih je jedan iz redova oporbe, i dva sveučilišna profesora pravnih znanosti. Članove Vijeća iz reda zamjenika državnih odvjetnika čine tri zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske, dva zamjenika županijskih državnih odvjetnika i dva zamjenika općinskih državnih odvjetnika.

Članovi Vijeća biraju se na razdoblje od četiri godine te se članom Vijeća može najviše dva puta.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine, 82/15)

Zakon o državnom odvjetništvu (neslužbeni pročišćeni tekst: NN 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15, 82/15)

Poslovnik državnog odvjetništva

Poslovnik državnog odvjetništva  objavljen je u Narodnim novinama broj 128 od 30. prosinca 2019.

Poslovnikom državnog odvjetništva propisuju se pravila o unutarnjem ustroju, uredskom poslovanju, vođenju upisnika i pomoćnih knjiga, vođenju evidencija, načinu rada i korištenju jedinstvenog informacijskog sustava za upravljanje i rad na državnoodvjetničkim predmetima CTS (CASE TRACKING SYSTEM), obrascima za rad, priopćenjima za javnost, zaštiti tajnosti podataka, provedbenim pravilima o vođenju postupka, nadzoru materijalnog i financijskog poslovanja i redovitog obavljanja poslova u državnim odvjetništvima, radu odjela i odsjeka, rasporedu radnog vremena u tijeku radnog dana ili tjedna, vođenju statistike, standardima poslovnog prostora i opreme te drugim pitanjima od značaja za unutarnje poslovanje državnih odvjetništava.
Poslovnikom se propisuje način obavljanja zajedničkih poslova za više državnih odvjetništava i drugih pravosudnih tijela ako imaju sjedište u istoj zgradi.

Raniji tekstovi Poslovnika:
Poslovnik državnog odvjetništva  objavljen je u Narodnim novinama broj 5 od 15. siječnja 2014.
Izmjene i dopune Poslovnika državnog odvjetništva objavljene su u Narodnim novinama broj 123 od 11. studenog 2015.

Poslovnik o radu kandidacijskih odbora državnih odvjetništava - objavljen je kao prilog ovom tekstu, u pdf formatu pri dnu stranice.

Drugi zakoni

Okvirna mjerila za rad zamjenika državnih odvjetnika - u primjeni od 1. siječnja 2020. - objavljena su kao priloženi dokument u pdf formatu.

Etički kodeks državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika - Narodne novine broj 26 od 15. ožujka 2019.

Etički kodeks državnih službenika

Zakoni za kaznene odjele

 • Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (Narodne novine, broj 101/17)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (Narodne novine, broj 61/15)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (Narodne novine, broj 56/15)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (Narodne novine, broj 144/12)
 • Kazneni zakon  (Narodne novine, broj 125/11)

 

 

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku, (Narodne novine, broj 70/2017)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku (Narodne novine, broj 152/14)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku (Narodne novine, broj 145/13)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku (Narodne novine, broj 56/13)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku (Narodne novine, broj 143/12)
 • Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-448/2009 od 19. srpnja 2012.(Narodne novine, broj 91/12)
 • Zakon o kaznenom postupku (pročišćeni tekst - Narodne novine, broj 121/11)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku (Narodne novine, broj 80/11)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku (Narodne novine, broj 76/09) 
 • Zakon o kaznenom postupku (Narodne novine, broj 152/08)