Državno odvjetništvo Republike Hrvatske (DORH) ustanovljuje se za cijelo područje Republike Hrvatske.

U Republici Hrvatskoj ustanovljuju se županijska državna odvjetništva (ŽDO) i općinska državna odvjetništva (ODO).

Zakonom se mogu ustanoviti posebna državna odvjetništva za postupanje u određenim vrstama predmeta.

Svako državno odvjetništvo postupa u skladu sa svojom stvarnom i mjesnom nadležnosti, ako zakonom nije drukčije određeno.

Stvarna i mjesna nadležnost državnog odvjetništva određuje se prema odredbama zakona kojima se utvrđuje nadležnost sudova pred kojima izvršavaju svoje ovlasti, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

Iz opravdanih razloga Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske može odlučiti da će pojedine poslove u prethodnom postupku za potrebe općinskog državnog odvjetništva obavljati županijsko državno odvjetništvo.

Općinska državna odvjetništva (ODO) postupaju pred općinskim sudovima i javnopravnim tijelima.

Županijska državna odvjetništva (ŽDO) postupaju pred županijskim, trgovačkim i upravnim sudovima.

Posebna državna odvjetništva (npr. USKOK) postupaju pred sudovima određenim zakonom.

DORH

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske (DORH) poduzima pravne radnje radi zaštite Ustava Republike Hrvatske i zakonitosti pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske i Vrhovnim sudom Republike Hrvatske te postupa pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske, Visokim trgovačkim sudom Republike Hrvatske, Visokim prekršajnim sudom Republike Hrvatske, Visokim kaznenim sudom Republike Hrvatske, Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske te pred stranim sudovima i drugim tijelima, ako zakonom nije drukčije određeno.

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske (DORH) daje mišljenja o nacrtima prijedloga zakona i drugih propisa važnih za ustrojstvo i rad državnog odvjetništva i obnašanje državnoodvjetničke dužnosti.

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske ovlašteno je podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava Republike Hrvatske i zakona odnosno podnositi izvanredne pravne lijekove na temelju posebnih propisa.

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske ovlašteno je podnijeti prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti zakona ili podzakonskih akata pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske, kao i prijedlog za ocjenu zakonitosti općih akata pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske ako ocijeni da su zakonom, podzakonskim aktom ili drugim općim aktom povrijeđena imovinska prava i interesi Republike Hrvatske te Ustavom Republike Hrvatske i zakonom utvrđeni položaj državnog odvjetništva.

Unutarnje ustrojstvo:

U državnim odvjetništvima ustanovljava se ured državnog odvjetnika, kazneni odjel i građansko-upravni odjel.

Nadležnost kaznenih odjela državnih odvjetništava

Državno odvjetništvo samostalno je i neovisno pravosudno tijelo ovlašteno i dužno postupati protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela.

Nadležno državno odvjetništvo u kaznenim predmetima postupa protiv počinitelja kaznenih djela za koje se progoni po službenoj dužnosti ili po prijedlogu te radi ostvarivanja te funkcije ima ovlasti i dužnosti propisane zakonom.

Iznimno od prethodno navedenog, u slučajevima obavljanja radnji koje u skladu sa zakonom kojim se uređuje kazneni postupak obavlja sudac istrage, pred županijskim sudom postupat će općinsko državno odvjetništvo kada se radi o kaznenim djelima iz nadležnosti općinskog suda.

Nadležno državno odvjetništvo postupa u prekršajnom postupku sukladno ovlastima određenim zakonom.

Nadležnost građansko-upravnih odjela državnih odvjetništava

Državno odvjetništvo nadležno je:

 • na temelju posebnog zakona poduzimati pravne radnje i postupati u zaštiti javnog interesa te ima položaj stranke,
 • u ovršnom postupku radi naplate troškova kaznenog postupka ili oduzimanja imovinske koristi državni odvjetnik ima prava i dužnosti ovrhovoditelja,
 • u postupcima za mirno rješenje spora,
 • poslove zastupanja u određenoj vrsti građanskih i upravnih predmeta iz nadležnosti općinskih i županijskih sudova odnosno javnopravnih tijela može obavljati jedno državno odvjetništvo,
 • poslove zastupanja u određenoj vrsti predmeta može obavljati jedno državno odvjetništvo za područje više mjesno i stvarno nadležnih trgovačkih sudova i upravnih sudova ili pojedine pravne radnje u zastupanju može obaviti ono državno odvjetništvo u čijem se sjedištu vodi postupak,
 • pred trgovačkim sudom koji je mjesno nadležan za područje za koje su mjesno nadležna dva ili više županijskih državnih odvjetništava postupa županijsko državno odvjetništvo prema registriranom sjedištu pravne osobe odnosno registriranom sjedištu ili prebivalištu trgovca pojedinca ili obrtnika koji je stranka u postupku odnosno nad kojim se provodi postupak stečaja ili likvidacije (više u članku 32. Zakona o državnom odvjetništvu)
 • u arbitražnim postupcima i postupcima mirenja u Republici Hrvatskoj nadležno je državno odvjetništvo koje bi bilo nadležno za postupanje pred sudom na temelju članka 34. ovoga Zakona,
 • za davanje mišljenja o pravnoj valjanosti pravnog posla kojim Republika Hrvatska stječe ili otuđuje nekretnine iz svog vlasništva ili njima raspolaže na drugi način nadležno je općinsko državno odvjetništvo na području čije nadležnosti leže nekretnine koje su predmet ugovora, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano,
 • državno odvjetništvo po zakonu zastupa Republiku Hrvatsku u sudskim, arbitražnim i upravnim postupcima, postupcima mirenja te u postupcima pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske i ovlašteno je poduzimati sve pravne radnje kao stranka u postupku,
 • državno odvjetništvo zastupa Vladu Republike Hrvatske u upravnim sporovima,
 • iznimno, nadležna državna odvjetništva mogu, u građanskim i upravnim predmetima, na temelju posebne punomoći zastupati pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske i ustanove čiji je ona osnivač ili suosnivač (više u članku 37. Zakona o državnom odvjetništvu),
 • nadležna državna odvjetništva mogu na temelju posebne punomoći, a uz suglasnost Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske, zastupati u sudskim predmetima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (više u članku 37. Zakona o državnom odvjetništvu),
 • postupanje državnog odvjetnika u predmetima izvansudskog rješavanja sporova popisano je u člancima 38. i 39. Zakona o državnom odvjetništvu,
 • postupanje državnog odvjetništva u predmetima davanja pravnih mišljenja propisano je u članku 46. Zakona o državnom odvjetništvu - nadležna državna odvjetništva na traženje državnih tijela sukladno posebnim propisima daju pravno mišljenje o pitanjima koja se odnose na imovinskopravne poslove i zaštitu imovine, prirodnih bogatstava, dijelova prirode, nekretnina, stvari i prava od interesa za Republiku Hrvatsku, ako se radi o predmetima velike vrijednosti ili od osobitog značenja za Republiku Hrvatsku,
 • nadležna tijela dužna su prije sklapanja pravnog posla kojim Republika Hrvatska stječe ili otuđuje nekretnine iz svog vlasništva pribaviti od nadležnoga državnog odvjetništva mišljenje o pravnoj valjanosti toga pravnog posla (više u člancima 47. i 48. Zakona o državnom odvjetništvu).

Zastupanje Republike Hrvatske u postupcima pred stranim sudovima, međunarodnim i drugim tijelima

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske zastupa Republiku Hrvatsku u imovinskim sporovima i drugim postupcima radi zaštite imovinskih prava i interesa Republike Hrvatske pred stranim sudovima te međunarodnim i drugim tijelima.

Ako prema mjerodavnom pravu Državno odvjetništvo Republike Hrvatske ne može zastupati u tim postupcima, Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske može ovlastiti stranog odvjetnika, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske daje prijedlog Vladi Republike Hrvatske za davanje suglasnosti na temelju prethodno pribavljenog mišljenja Povjerenstva za izbor odvjetnika u postupcima pred stranim sudovima (više u članku 43. Zakona o državnom odvjetništvu).

U postupcima koji se vode pred stranim sudovima, međunarodnim ili drugim tijelima u kojima je stranka Republika Hrvatska Vlada Republike Hrvatske može odlučiti da je zastupa odvjetnik, uz sudjelovanje ili bez sudjelovanja Državnog odvjetništva Republike Hrvatske u postupku.

U ovakvim predmetima, u kojima se zahtijeva posebno specijalističko znanje, Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske može angažirati istaknutog stručnjaka da u postupku sudjeluje na strani Državnog odvjetništva Republike Hrvatske kao savjetnik.

U člancima 44. i 45. Zakona o državnom odvjetništvu opisano je postupanje Državnog odvjetništva Republike Hrvatske u navedenim predmetima.