Izvješće Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske o radu državnih odvjetništava u 2018. godini

03.05.2019.
Hrvatski sabor je 2018. godine donio novi Zakon o državnom odvjetništvu (Narodne novine, broj 67/2018 – u daljnjem tekstu ZDO) koji je stupio na snagu 1. rujna 2018. Odredbom članka 72. citiranog Zakona propisano je da Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske podnosi Hrvatskom saboru izvješće o radu na kaznenim i prekršajnim predmetima, o predmetima u vezi sa zaštitom imovinskih interesa Republike Hrvatske, o predmetima u vezi sa zaštitom Ustava Republike Hrvatske i zakona, o organizaciji, materijalnim i financijskim uvjetima za rad državnog odvjetništva te stanju i opterećenosti ljudskih potencijala državnog odvjetništva. U godišnjem izvješću navode se pokazatelji učinkovitosti i kvalitete rada državnog odvjetništva za kazneni odjel i građansko-upravni odjel na razini cijelog sustava te posebno na razini Državnog odvjetništva Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu DORH), županijskih državnih odvjetništava, općinskih državnih odvjetništava i posebnih državnih odvjetništava, kao i pokazatelji rada za svako pojedino državno odvjetništvo. (3. svibanj 2019.)

Iz navedenog je vidljivo da se podaci koje treba prikazati u izvješću o radu državnih odvjetništava u 2018. godini bitno razlikuju od podataka koji su prikazivani u izvješću za 2017. godinu i ranije. Slijedom navedenog, u Izvješću o radu državnih odvjetništava u 2018. godini nije bilo moguće prikazati sve tražene podatke jer oni nisu bili predmetom statističkog praćenja tijekom 2/3 razdoblja za koje ih treba iskazati. Prikaz rada na predmetima i pokazatelji učinkovitosti i kvalitete rada koji će se prikazati u ovom izvješću temelje se na podacima informacijskog sustava državnog odvjetništva Case Tracking System (CTS). Potrebno je istaknuti da je CTS stavljen u produkciju u svim državnim odvjetništvima krajem 2015. godine, tako da se u ovom prvom izvješću sukladno ZDO mogu prikazati usporedni podaci samo za 3 godine (2016.-2018.), a ne za 5 godina kako je propisano ZDO.

Ovo izvješće objedinjuje statističke podatke i omogućit će svim zainteresiranima uvid u rad državnih odvjetništava u Republici Hrvatskoj, u obim njihovog rada, ukupno te po vrstama predmeta, na svim razinama - općinskoj, županijskoj i državnoj. Statistički pregled sadrži opće podatke o državnim odvjetništvima, brojno stanje zaposlenih kako dužnosnika tako i službenika i namještenika, podatke o kretanju broja primljenih i riješenih predmeta.

U ovom izvješću se po prvi put prikazuje rad i kvaliteta rada državnih odvjetništava kroz kretanje indikatora učinkovitosti i kvalitete koje primjenjuje Komisija za učinkovitost pravosuđa Vijeća Europe, a na temelju kojih indikatora se, također, prati i rad i učinkovitost sudova.

Osim navedenih podataka, ovo izvješće prikazuje i rezultate rada državnog odvjetništva kroz prikaz donesenih odluka, ali i odluka sudova u predmetima u kojima postupa odnosno zastupa državno odvjetništvo te izvješće o radu po posebnim tematskim područjima i aktualnoj problematici (kaznena djela ratnog zločina, kaznena djela počinjena iz mržnje i govor mržnje, kaznena djela organiziranog kriminaliteta i korupcije, međunarodne arbitraže, pravna mišljenja i dr.) za koje je ocijenjeno da su od osobitog značenja za Republiku Hrvatsku.

Izvješće je objavljeno u prilogu.

Dokumenti